Privacy regels

Fysiotherapie Meerweg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom houdt onze praktijk zich aan de toepassing van alle voor de praktijk relevante wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt o.a. in dat:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn.
  • Altijd wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
  • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen zonder dat in wederzijds overleg met u besloten is dat daar een noodzaak voor is.
  • Fysiotherapie Meerweg is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hier op wijzen en deze rechten respecteren.

De behandelovereenkomst

De persoonsgegevens van u als cliënt worden uitsluitend vastgelegd ter ondersteuning van het behandelproces. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst. Voor het opstellen van de behandelovereenkomst kan onze praktijk vragen om o.a. de volgende persoonsgegevens; voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, burgelijke staat, beroep, verzekeringsnummer, BSN nummer, gezondheidsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Meerweg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Daarna geldt een bewaartermijn van 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).